اخبار تغییرات برنامه کلاسی
بيشتر

دروس عمومی کارشناسـی

بروزرسانی ها

96/11/19

 
کارشناسـی ارشد

رشته

تاریخ بروزرسانی ها

رشته

تاریخ بروزرسانی

الهیات - فقه و مبانی حقوق

96/11/14

الهیات - علوم قرآن و حدیث

96/11/23

نهج البلاغه

96/11/14

96/12/16

تاریخ تشیع

96/12/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسـی

رشته

تاریخ بروزرسانی ها

رشته

تاریخ بروزرسانی

روانشناسی 

96/11/05

کامپیوتر 

96/11/14

96/11/23

حقوق 

96/11/05

96/11/13

96/11/16

96/11/23

96/11/26

96/12/16

آمار و کاربردها 

 

 زبان و ادبیات فارسی

96/11/15

ریاضی کاربردی 

 

زبان و ادبیات انگلیسی 

96/11/16

96/12/16

مهندسی برق 

96/11/14

96/11/23

96/12/04

زبان و ادبیات عربی 

 

مهندسی معماری 

96/11/21

96/11/23

96/12/02

96/12/08

مدیریت جهانگردی  

96/11/13

96/11/17

96/11/20

96/12/04

96/12/07

96/12/16

مهندسی صنایع 

96/11/14

96/11/23

96/11/26

96/12/04

96/12/07

96/12/16

حسابداری 

96/11/09

96/11/13

96/11/20

96/11/23

96/12/01

96/12/16

مهندسی پروژه 

مدیریت دولتی 

96/11/13

96/11/20

96/11/26

96/12/16

مهندسی اجرایی 

علم اطلاعات و دانش شناسی 

96/11/20

الهیات 

96/11/17

96/11/28

96/12/16

علوم سیاسی 

96/11/07

96/11/26

96/12/16

 

 روابط عمومی

96/11/20

96/12/08

96/12/16

 

 

 

 

  
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما