مقطع کارشناسـی ارشـد
رشته ی تحصیلی
تاریخ بروزرسانی
دانلود
رشته ی تحصیلی
تاریخ بروزرسانی
دانلود
الهیات فقه و مبانی حقوق
09 / 07 - 26 / 07- 970823
نهج البلاغه
09/ 07/ 97
الهیات علوم قرآن و حدیث
09/ 07/ 97
970823
تاریخ تشیع
09 / 07 - 18 / 07
26 / 07
مقطع کارشناسـی
رشته ی تحصیلی
تاریخ بروزرسانی
دانلود
رشته ی تحصیلی
تاریخ بروزرسانی
دانلود
الهیات
15 / 07 - 18 / 07
مدیریت جهانگردی (گردشگری)
31 / 06 - 06 / 07
13 / 07 - 18 / 07
حسابداری
31 / 06 - 07 / 07
15 / 07 - 01 / 08
مدیریت دولتی
31 / 06 - 07 / 07
13 / 07 - 15 / 07
18 /  07 - 01 / 08
حقوق
22 / 06 - 13 / 07
18 / 07 - 01 / 08
مدیریت صنعتی
07/ 07 - 01 / 08
روابط عمومی
31 / 06 - 02 / 07
10 / 07
مهندسی برق
13/  07 - 01 / 08
روانشناسی
22 / 06 - 24 / 06
06 / 07 - 25 / 07
مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی
13/ 07 - 01 / - 08
زبان و ادبیات انگلیسی
06 / 07 - 13 / 07
مهندسی صنایع
06 / 07 - 13 / 07
01 / 08 - 13 / 08
زبان و ادبیات فارسی
08 / 07 - 10 / 07
مهندسی کامپیوتر
02 / 07 - 06 / 07
13 / 07 - 01 / 08
علم اطلاعات و دانش شناسی
مهندسی معماری
14/ 07/ 97
علوم سیاسی
22 / 06 / 97
برنامه ی دروس عمومی مقطع کارشناسی
تاریخ بروزرسانی
دانلود
11/ 07/  97 - 04 / 08 / 97